Ta strona jest nieaktualna, została zastąpiona przez Carefull.app

Regulamin

Carefull.app

REGULAMIN

APLIKACJI CAREFULL APP

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Regulamin Carefull, określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji oraz Serwisu, a także zasady świadczenia przez Operatora, tj. Carefull Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000985073, akta rejestrowe złożone w Sądzie Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5252917545, REGON: 522697184, usług na rzecz Użytkowników polegających w szczególności na umożliwieniu im zamieszczenia w Aplikacji Ofert i Zapytań oraz nawiązywaniu kontaktu pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Kontakt możliwy jest z Operatorem pod adresem poczty elektronicznej: Kontakt@carefull.app nr tel.+48 537 072 333.
 2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w postaci elektronicznej w Serwisie oraz Aplikacji w taki sposób, aby Użytkownicy mogli przechowywać i odtwarzać Regulamin w zwykłym toku czynności. Użytkownik korzystający z usług Aplikacji oraz Serwisu oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

§ 2. DEFINICJE
 1. Aplikacja – aplikacja mobilna działająca pod nazwą Carefull App umożliwiająca Użytkownikowi zarejestrowanie Konta oraz skorzystanie z Usług oferowanych w Aplikacji;
 2. Dostawca Usług Płatności - podmiot świadczący usługi płatnicze na rzecz Usługodawców, tj.Stripe.com. Celem skorzystania z usług świadczonych przez Dostawcę usług Płatności, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją prawną regulującą zasady świadczenia usług oraz zobowiązany jest do zaakceptowania jej treści;
 3. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Aplikacji umożliwiający utworzenie Konta przez Użytkownika;
 4. Konto – przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień. W ramach Konta gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Ofertach lub Zapytaniach oraz zrealizowanych Usługach;
 5. Operator – Carefull Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000985073, akta rejestrowe złożone w Sądzie Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5252917545, REGON: 522697184;
 6. Oferta – ogłoszenie zamieszczone w Aplikacji przez Usługodawcę zawierające elementy istotne dotyczącej danej Usługi. W treści Oferty usługodawca zamieszcza wyłącznie takie informacje, których zamieszczenie umożliwia Aplikacja i Operator. Usługodawca nie może zamieścić Oferty o treści, która nie spełniałaby wytycznych i nie mieściła się w zakresie danych udostępnianych przez Aplikację i Operatora;
 7. Opinia – komentarz/wypowiedź Usługobiorcy na temat wykonanej przez Usługodawcę Usługi oraz współpracy/kontaktu z tym Usługodawcą;
 8. Ocena – opinia wyrażona przez Usługobiorcę na temat Usług wykonanych przez Usługodawcę. Ocenę przyznaje się w formie serduszek Carefull w skali od 1 do 5;
 9. Portfel Carefull – bezpłatna usługa świadczona przez Operatora w ramach Konta, która umożliwia dokonywanie płatności na rzecz Operatora. Usługa Portfela Carefull dostępna jest dla Usługodawcy i Usługobiorcy. Płatności za Usługi świadczone w Aplikacji można dokonać wyłącznie za pośrednictwem Portfela Carefull;
 10. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Aplikacji oraz Serwisu;
 11. Rola – określenie w ramach Konta charakteru, w jakim Użytkownik chce korzystać z Platformy. Użytkownik może występować zarówno jako Usługodawca, jak i jako Usługobiorca, w tym celu zobowiązany jest wypełnić pola Formularza Rejestracji właściwego dla danej Roli;
 12. Serwis – oznacza stronę internetową o charakterze ,,landing page’’, którą prowadzi Operator pod adresem https://carefull.app za pośrednictwem której można pozyskać informacje na temat działania Aplikacji. Za pośrednictwem Serwisu nie można skorzystać z Usług;
 13. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zaakceptowała niniejszy Regulamin, dokonała rejestracji w Aplikacji i utworzyła Konto;
 14. Usługi – możliwe do zamieszczenia w Aplikacji usługi do wykonania. O zakresie Usług decyduje Operator, co oznacza, że Użytkownik może zamieścić w Aplikacji Zapytanie lub Ofertę tylko z zakresu kategorii Usług zamieszczonych przez Operatora w Aplikacji;
 15. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Aplikacji, obejmujące w szczególności usługę dodania Zapytania, Oferty, założenie Konta, przeglądanie Kont Użytkowników, możliwość dodania i przeglądania Ocen, prowadzenie korespondencji za pośrednictwem chatu;
 16. Usługodawca - Użytkownik, który świadczy Usługi wskazane w ramach dodanych Ofert;
 17. Usługobiorca - Użytkownik, który umieścił Zapytanie w celu znalezienia Usługodawcy do wykonania określonej Usługi. Usługobiorcą może być również Użytkownik, który dodaje Zapytanie lub poszukuje Oferty, natomiast sama Usługa wykonywana jest na rzecz wskazanej przez niego osoby trzeciej. Usługobiorcą lub osobą trzecią, na rzecz której będzie wykonywana Usługa, może być wyłącznie osoba fizyczna;
 18. Zapytanie - informacja umieszczana przez Usługobiorcę w Aplikacji, w celu poszukiwania Usługodawcy zainteresowanego wykonaniem czynności w ramach zakresu danej Usługi. Zapytanie należy rozumieć jedynie jako zaproszenie do negocjacji lub zaproszenie do składania Ofert. Po zamieszczeniu Zapytania Usługobiorcy zostaną przedstawione Oferty pasujące do kryteriów Zapytania bądź zostanie wskazane, że żadne Oferty nie spełniają kryteriów Zapytania.

§ 3. OGóLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI
 1. Aplikacja Carefull App umożliwia nawiązywanie kontaktu pomiędzy Usługodawcami a Usługobiorcami, dodawanie Zapytań oraz Ofert, a także umożliwia dokonanie wyboru Usługodawcy, który świadczył będzie Usługę na rzecz Usługobiorcy.
 2. Korzystanie z Aplikacji wymaga akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności oraz założenia Konta.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji w szczególności związane z brakiem dostępu lub ograniczeniem dostępu do sieci Internet, a także z nieprawidłowym działaniem urządzenia używanego przez Użytkownika.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania weryfikacji poszczególnych czynności wykonywanych w ramach Aplikacji poprzez wysłanie kodu weryfikacyjnego w ramach wiadomości SMS na nr telefonu wskazanego przez Użytkownika. Po otrzymaniu kodu weryfikacyjnego, celem wykonania danej czynności w Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest wpisać go w polu wymaganym przez Aplikację.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Usługodawców. Operator nie jest stroną żadnej transakcji pomiędzy Użytkownikami. Operator nie świadczy i nie nabywa Usług. Jedynymi usługami świadczonymi przez Operatora są Usługi świadczone drogą elektroniczną.
 6. W związku z brakiem odpowiedzialności Operatora za świadczone Usługi przez Usługodawców, Usługobiorca powinien we własnym zakresie i według własnego uznania podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia jego interesów w relacji z Usługodawcą, np. sporządzenie dokumentacji fotograficznej z wykonanej Usługi, podpisanie odpowiedniej umowy, sprawdzenie czy Usługodawca posiada ubezpieczenie od prowadzonej działalności, spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanych Usług.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników treści, tj. w szczególności za dane zamieszczone w ramach Konta Użytkownika, treści Zapytania lub Oferty. Operator nie odpowiada za brak dopasowania Usługodawcy do Zapytania Usługobiorcy, za brak zainteresowanie Zapytaniem.
 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane w Aplikacji treści i zapewnia, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem – dotyczy to zarówno danych wskazanych podczas rejestracji Konta, jak i danych/treści zamieszczanych w ramach Zapytania lub Oferty. Publikowane przez Użytkowników treści nie mogą naruszać praw Operatora, Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Użytkownicy są odpowiedzialni za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 9. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Operatorowi przysługuje prawo do:
 10. Zablokowania Użytkownikowi dostępu do poszczególnych Usług świadczonych drogą elektroniczną, np. zablokowanie dostępu do usługi chatu; usunięcie treści zamieszczanych przez Użytkownika w Aplikacji;
 11. Zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika.

Powyższe uprawnienia przysługują Operatorowi również w przypadku:
 1. dodania przez Usługodawcę zdjęcia w sposób naruszający treść § 4 ust. 5 Regulaminu, tj. w szczególności dodanie zdjęcia nieczytelnego, ukazującego więcej niż jedną osobę lub
 2. uzyskania przez Usługodawcę negatywnych serduszek Carefull lub
 3. nadmiernego korzystania przez Usługodawcę w prawa do rezygnacji Usługi bez ponoszenia kosztów (przypadek określony w § 6 ust. 13 Regulaminu).
 4. Każdorazowo decyzją o skorzystaniu przez Operatora z powyższych uprawnień należy do decyzji Operatora.

§ 4. ZAŁOŻENIE KONTA
 1. Założenie Konta jest niezbędne do korzystania z Aplikacji.
 2. W ramach założonego Konta Użytkownik może działać zgodnie z wybraną Rolą, tj. może działać jako Usługodawca lub Usługobiorca. W tym zakresie Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia pól Formularza Rejestracji właściwego dla danej Roli. Rola wybrana przez Użytkownika może zostać w każdym czasie zmieniona z zastrzeżeniem, że w razie zmiany Roli koniecznym jest wypełnienie wszystkich pól Formularza Rejestracji właściwego dla danej Roli.
 3. Usługobiorca może dokonać wyboru, czy Usługa będzie świadczona dla niego, czy dla wskazanej przez niego osoby trzeciej. W przypadku wyboru świadczenia Usługi na rzecz osoby trzeciej, Usługobiorca zobowiązany jest do wypełnienia danych tej osoby zgodnie z informacjami wymaganymi w trakcie rejestracji lub wyboru danej Usługi.
 4. Wypełniając pola Formularza Rejestracji Użytkownik oświadcza, że podaje dane prawdziwe i kompletne oraz zobowiązuje się do ich aktualizacji, w razie zmiany tych danych.
 5. W zakresie Formularza Rejestracji Usługodawcy koniecznym jest zrobienie w trakcie rejestracji Konta zdjęcia twarzy Usługodawcy. Zdjęcie musi zostać wykonane przednią kamerą telefonu w trakcie procesu rejestracji Konta i powinno ukazywać twarz Usługodawcy w formie rozpoznawalnej (bez okularów, czapki, maski itp.), powinno ukazywać tylko jedną osobę, być wyraźne i nierozmazane. Operator dokonuje weryfikacji zdjęcia i dopiero po zatwierdzeniu przez Operatora danych i zamieszczonego zdjęcia, Usługodawca może skutecznie założyć Konto.
 6. Wraz z założeniem Konta Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności oraz akceptuje ich treść.
 7. W celu aktywacji Konta należy wpisać w Aplikacji kod weryfikacyjny otrzymany w ramach wiadomości SMS przesłanej na podany przez Użytkownika nr telefonu.
 8. Zalogowanie się do Konta następuje poprzez użycie loginu Użytkownika (numeru telefonu) oraz wpisaniu kodu weryfikacyjnego otrzymanego w ramach wiadomości SMS przesłanej na podany przez Użytkownika nr telefonu.
 9. Na skutek przesłania Formularza rejestracji i założenia Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.
 10. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem odstąpić od niej bez podania przyczyny. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli Operator rozpoczął świadczenie usługi przed upływem tego terminu za wyraźną zgodą Użytkownika będącego konsumentem.
 11. Po usunięciu Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Aplikacji. Skuteczne usunięcie Konta, a tym samym rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest możliwe w przypadku uregulowania wszelkich należności zalegających do zapłaty na Koncie Użytkownika.

§ 5. ZAMIESZCZANIE ZAPYTAŃ I OFERT, ZAWIERANIE TRANSAKCJI, SKŁADANIE REKLAMACJI I OCEN
 1. W celu zamieszczenia Zapytania lub Oferty:
 2. Usługodawca posiadający Konto, po zalogowaniu się w Aplikacji, może umieścić Ofertę poprzez wypełnienie odpowiednich pól formularza dostępnego w Aplikacji oraz w ramach kryteriów wskazanych przez Aplikację – opis Oferty powinien być zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;
 3. Usługobiorca posiadający Konto, po zalogowaniu się w Aplikacji, może umieścić Zapytanie poprzez wypełnienie odpowiednich pól formularza dostępnego w Aplikacji oraz w ramach parametrów dostępnych dla danej Usługi – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Dodawanie Ofert lub Zapytań możliwe jest w ramach parametrów udostępnionych dla danej Usługi przez Operatora. Oznacza to, że Usługodawca lub Usługobiorca nie mogą zamieścić w sposób dowolny Oferty lub Zapytania. Treść Oferty lub Zapytania musi mieścić się w parametrach danej Usługi.
 5. Treść Zapytania powinna nawiązywać do jednej z Usług dostępnych w Aplikacji oraz nie może wprowadzać w błąd potencjalnych Usługodawców, w szczególności co do zakresu prac do wykonania.
 6. Treść Zapytania powinna przedstawiać rzeczywiste zapotrzebowanie i chęć skorzystania z Usługi, której Zapytanie dotyczy oraz nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Zapytanie dostępne jest dla Usługodawców, których Oferty spełniają warunki i parametry danego Zapytania. Ocena powyższych kryteriów każdorazowo dokonywana jest przez zautomatyzowane narzędzie Operatora.
 8. Po zamieszczeniu Zapytania i dopasowaniu do niego Ofert, Usługobiorca otrzyma informacje o Usługodawcach i Ofertach, które spełniają kryteria Zapytania.
 9. Usługobiorca dokonuje następnie wedle własnego uznania wyboru Usługodawcy, o czym Usługodawca informowany jest w Aplikacji. Wybór danego Usługodawcy jest wiążący przez 90 minut, co oznacza, że w tym czasie Usługodawca może zaakceptować lub odrzucić realizację Usługi na warunkach określonych w złożonej przez niego Ofercie, a odpowiadających Zapytaniu Usługobiorcy. Brak reakcji Usługodawcy w wyznaczonym czasie oznacza odrzucenie danej Usługi do realizacji.
 10. W przypadku odrzucenia Usługi do realizacji, Usługobiorcy ponownie pojawiają się Usługodawcy, których Oferty spełniają wymagania Zapytania. Usługobiorca może wówczas dokonać kolejnego wyboru Usługodawcy.
 11. Po zaakceptowaniu przez Usługodawcę warunków realizacji Usługi, strony mają możliwość nawiązania kontaktu za pośrednictwem chatu. Operator ma dostęp do wszelkiej korespondencji przesyłanej za pośrednictwem chatu.
 12. Usługodawcy przysługuje prawo do jednorazowej zmiany terminu wykonania Usługi bez ponoszenia z tego tytułu kosztów oraz bez podawania przyczyny, w następujących przypadkach:
 13. jeżeli doszło do ustalenia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą godziny świadczenia Usługi, to jednorazowa zmiana terminu jest możliwa wyłącznie jeżeli do ustalonej godziny pozostało co najmniej 24 h;
 14. jeżeli nie doszło do ścisłego ustalenia godziny świadczenia usługi, zmiana terminu jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy do dnia świadczenia Usługi pozostaje więcej niż cała doba (oznacza to, że np. jeżeli strony ustalą dzień świadczenia Usługi na 5 grudnia, to najpóźniej zmiany terminu wykonania Usługi można dokonać 3 grudnia do godz. 24.00). Jeżeli Usługobiorca nie potwierdzi zaproponowanego przez Usługobiorcę terminu, Usługobiorcy ponownie pojawiają się Usługodawcy, których Oferty spełniają wymagania Zapytania. Usługobiorca może wówczas dokonać kolejnego wyboru Usługodawcy.
 15. Od momentu przyjęcia Usługi do realizacji, aż do czasu jej wykonania, rezygnacja przez Usługobiorcę z realizacji Usługi wiąże się z obciążeniem Usługobiorcy opłatą w wysokości 50% ceny Usługi.
 16. W razie zrezygnowania z realizacji Usługi przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest obciążany żadnymi kosztami. W takiej sytuacji Usługobiorca może jedynie wystawić Usługodawcy Ocenę. Usługobiorcy zwracana jest uiszczona przez niego cena realizacji Usługi.
 17. Zakończenie realizacji Usługi jest konieczne do otrzymania przez Usługodawcę ustalonej kwoty za wykonanie Usługi. Usługodawca w ciągu 24 h od zrealizowania Usługi zobowiązany jest do potwierdzenia tego w ramach Konta Usługodawcy.
 18. W ramach Konta Usługobiorcy pojawi się komunikat dotyczący zrealizowanej Usługi, który Usługobiorca będzie musiał potwierdzić w przeciągu 72 h od zrealizowanej Usługi przez Usługodawcę. Brak reakcji na komunikat, który pojawi się w Aplikacji, poczytuje się za akceptację i zatwierdzenie zrealizowanej Usługi przez Usługodawcę. Zatwierdzenie przez Usługobiorcę realizacji Usługi nie uniemożliwia mu złożenia reklamacji w tym zakresie.
 19. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Usługi należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 h od chwili zrealizowania Usługi lub podjęcia próby jej realizacji, poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel.:+48 537 072 333 lub adresem e-mail:Kontakt@carefull.app Użytkownik zgłaszający reklamację zobowiązany jest opisać szczegóły dotyczące nieprawidłowości w realizacji Usługi, w miarę możliwości poświadczyć zgłoszenie dokumentacją zdjęciową. Reklamacja powinna być również zgłoszona przez Usługodawcę w przypadku podjęcia przez niego próby zrealizowania Usługi, przy braku możliwości jej realizacji z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, np. brak Usługobiorcy w ustalonym miejscu i godzinie świadczenia Usługi. W przypadku utrudnień w realizacji Usługi, należy niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i poświadczyć próbę realizacji Usługi, np. poprzez przesłanie dokumentacji zdjęciowej czy nagrania wideo. Jeżeli pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą nie doszło do ustalenia godziny świadczenia Usługi (strony ustaliły tylko dzień świadczenia Usługi, bez ustalenia konkretnej godziny), to reklamacja nie może dotyczyć godziny wykonania Usługi, chyba że strony taką godzinę ustaliły w ramach korespondencji prowadzonej przez chat.
 20. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi odbywa się wyłącznie pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, Operator na żadnym etapie nie jest stroną zawieranej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 21. Po zrealizowaniu Usługi, Usługobiorca może wystawić Usługodawcy Ocenę w formie serduszek Carefull w skali od 1-5. Przyznanie Oceny jest dobrowolne.

§ 6. PŁATNOŚCI ZA USŁUGI, PROWIZJA OPERATORA
 1. Dostęp do Aplikacji, założenie Konta, przeglądanie oraz zamieszczanie Zapytań i Ofert są bezpłatne. Aplikacja umożliwia zawarcie umowy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet, której przedmiotem jest świadczenie Usługi. Operator nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami.
 2. Po złożeniu Zapytania przez Usługobiorcę oraz jego akceptacji przez Usługodawcę, po stronie Usługobiorcy powstaje obowiązek uiszczenia z góry ceny za Usługę.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online, a więc Dostawcą Usług Płatności jest Stripe.com. Celem skorzystania z usług świadczonych przez Dostawcę usług Płatności, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją prawną regulującą zasady świadczenia usług oraz zobowiązany jest do zaakceptowania jej treści
 4. Za świadczone Usługi w ramach Aplikacji Użytkownik może dokonać płatności wyłącznie za pośrednictwem Portfela Carefull. Doładowanie Porfela Carefull możliwe jest wyłącznie poprzez skorzystanie z usług Dostawcy Usług Płatności.
 5. W zakresie powyższych metod płatności oraz ich dostawców, Operator nie jest administratorem platform umożliwiających dokonywanie płatności w tej formie, nie ponosi więc odpowiedzialności za zrealizowane w ten sposób transakcje. W tym zakresie Użytkownik nawiązywać będzie odrębny stosunek prawny z dostawcą danej usługi płatniczej, na warunkach oferowanych przez tego dostawcę i zgodnie z treścią stosowanych przez niego regulaminów i innej dokumentacji.
 6. Płatności za Usługi można dokonywać poprzez Dostawcę Usług Płatności, według takich możliwości opłacenia Usługi, jakie oferuje ten dostawca.
 7. W związku z dokonywanymi płatności za Usługi, Operator do czasu uznania Usługi za zrealizowaną, przyjmuje wpłaconą kwotę za Usługę należną Usługodawcy. Zapłatę w taki sposób uznaje się za uregulowanie przez Usługobiorcę ceny Usługi i jednocześnie zwolnienie Usługobiorcy z obowiązku zapłaty na rzecz Usługodawcy. Obowiązek zapłaty ceny za wykonaną Usługę na rzecz Usługodawcy przechodzi na Operatora.
 8. Z zastrzeżeniem poniższego ust. 11, po otrzymaniu przez Operatora ceny za Usługę, zatwierdzeniu wykonania Usługi przez Usługobiorcę, Operator dokonuje płatności na rzecz Usługodawcy po potrąceniu należnej Operatorowi prowizji. Płatność wykonywana jest wyłącznie na Porfel Carefull.
 9. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Usługodawcę lub Usługobiorcę, Operator wstrzymuje się z dokonaniem płatności na rzecz Usługodawcy, do czasu rozpatrzenia reklamacji, nie dłużej jednak niż przez okres 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 10. Prowizja należna Operatorowi wynosi 15 % wyjściowej ceny Usługi. Przez wyjściową cenę Usługi rozumie się cenę, która została zaakceptowana przez Usługodawcę i Usługobiorcę na etapie składanego Zapytania i Oferty. W przypadku zmniejszenia ceny Usługi np. na skutek rozmów prowadzonych w ramach złożonej reklamacji, Operatorowi przysługuje prawo do naliczenia prowizji od wyjściowej ceny Usługi.
 11. Operatorowi przysługuje prawo potrącenia należnej mu prowizji co oznacza, że po zatwierdzeniu wykonania Usługi i braku złożenia reklamacji w tym zakresie, Operator dokona płatności na Porfel Carefull Usługodawcy, która to płatność będzie pomniejszona o należną Operatorowi Prowizję.
 12. Rezygnacja przez Usługobiorcę z realizacji Usługi (przypadek określony w § 5 ust. 11 Regulaminu) wiąże się z obciążeniem Usługobiorcy opłatą w wysokości 50% ceny Usługi, co oznacza, że Operatorowi przysługiwać będzie prawo do potrącenia tej kwoty z kwotą wcześniej wpłaconą przez Usługobiorcę. Potrącona kwota będzie stanowić prowizję Operatora. Pozostała część kwoty wpłaconej przez Usługobiorcę zostanie mu zwrócona na jego Portfel Carefull. W przypadku gdy Usługodawca podejmie czynności związane z realizacją Usługi, np. wyruszy do miejsca świadczenia Usługi, a Usługobiorca zrezygnuje z jej realizacji, Usługodawcy przysługiwać będzie prawo do złożenia reklamacji.
 13. W razie zrezygnowania z realizacji Usługi przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest obciążany żadnymi kosztami. Usługobiorcy zwracana jest uiszczona przez niego cena realizacji Usługi na jego Portfel Carefull. W takim przypadku Usługobiorcy przysługuje prawo do przyznania Usługodawcy Oceny w formie serduszek Carefull.

§ 7. USŁUGA PORTFELA CAREFULL
 1. Płatności za Usługi świadczone w ramach Aplikacji możliwe są wyłącznie za pośrednictwem usługi Portfela Carefull Oznacza to, że dokonanie i otrzymanie płatności przez Usługodawcę i Usługobiorcę możliwe jest wyłącznie przy użyciu usługi Porfela Carefull. Usługa Portfela Carefull nie stanowi usługi płatniczej, a posiadane w ramach Portfela Carefull środki nie stanowią pieniądza elektronicznego zdefiniowanego w ustawie o świadczeniu usług płatniczych.
 2. Celem skorzystania z usługi Portfel Carefull, Użytkownik powinien doładować na nim środki poprzez skorzystanie z jednej z dostępnych w Aplikacji metod płatności. Po zaksięgowaniu środków na rachunku Operatora, w ramach Portfela Carefull Użytkownika pojawi się informacja o wysokości posiadanych środków. Wysokość posiadanych środków jest uaktualniana każdorazowo po dokonaniu przez Użytkownika czynności, które zgodnie z Regulaminem wpływają na wysokość posiadanych przez Użytkownika środków.
 3. Użytkownik może w każdej chwili doładować środki w ramach Portfela Carefull. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z danej Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej ilości środków w ramach Porfela Carefull. W przypadku braku wystarczającej ilości środków na Portfelu Carefull, Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z Usługi, o czym zostanie poinformowany w Aplikacji.
 4. Korzystanie z Porfela Carefull odbywa się na następujących zasadach:
 5. Użytkownik powinien doładować Portfel Carefull poprzez wpłatę na rachunek Operatora środków pieniężnych za pośrednictwem dostępnych w Aplikacji metod płatności;
 6. Po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku Operatora, Operator przypisuje do Portfela Użytkownika wartość jednostek, które odpowiadają wartości wpłaconych środków pieniężnych;
 7. Użytkownik za Usługi świadczone w Aplikacji może dokonać płatności wyłącznie za pośrednictwem jednostek posiadanych w ramach Portfela Carefull;
 8. Operator, po dokonaniu przez Użytkownika płatności za Usługę, dokonuje potrącenia ceny należnej z tytułu świadczonej Usługi obciążając Portfel Carefull Użytkownika;
 9. Użytkownik może w każdej chwili decydować o posiadanych środkach w Portfelu Carefull, co oznacza, że Użytkownik w każdej chwili może doładować środki lub żądać ich zwrotu, zgodnie z zasadami określonymi w poniższych postanowieniach Regulaminu.
 10. Użytkownik może żądać zwrotu środków posiadanych w ramach Portfela Carefull w wysokości nieprzekraczającej aktualnego salda. Do wysokości aktualnego salda nie zalicza się środków spornych, np. będących przedmiotem rozpatrywanej reklamacji, a także Prowizji należnej Operatorowi. Żądanie może być złożone za pośrednictwem Aplikacji, drogą mailową na adres email:Kontakt@carefull.app lub pisemną na adres Operatora.
 11. Zwrot środków posiadanych przez Użytkownika w ramach Portfela Carefull będzie dokonywany bez zbędnego opóźnienia (maksymalnie w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia przez Użytkownika żądania zwrotu środków), zgodnie z dyspozycją Użytkownika, tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika albo, w przypadku płatności dokonanej za pośrednictwem karty płatniczej, na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.

§ 8. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik winien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www, np. Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7 i wyższych, lub Firefox w wersjach 1 i wyższych, lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych, lub Safari 5, lub wyższy, z włączoną obsługą plików cookies, obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) do korzystania z poszczególnych Usług oraz program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format).
 2. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik winien:
 3. posiadać urządzenie komunikujące się z siecią Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową;
 4. pobrać i zainstalować Aplikację na urządzeniu moblilnym;
 5. posiadać zarejestrowane i aktywne Konto;
 6. posiadać połączenie z siecią Internet.
 7. Operator zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Użytkownika do wymogów technicznych, wymienionych w Regulaminie.
 9. Operator zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem technicznym, klasycznym dla wykorzystania systemów informatycznych. Użytkownicy powinni zabezpieczyć swoje połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

§ 9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi świadczone drogą elektroniczną przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik powinien zgłosić reklamację w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Carefull Sp. z o.o. ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, bądź w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Kontakt@carefull.app.
 3. Celem skutecznego zgłoszenia reklamacji Użytkownik zobowiązany jest do wskazania następujących danych: imię i nazwisko Użytkownika, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dokładny opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, datę wystąpienia zdarzenia będącego podstawą złożenia zgłoszenia reklamacyjnego. Brak podania wszystkich powyższych danych spowoduje nierozpoznanie reklamacji.
 4. Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Operatora lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Użytkownika dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danego Użytkownika rozpatrzona.
 6. Przesłanie przez Użytkownika reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Operatora odpowiedzi również w formie elektronicznej.

 1. § 10. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE
 2. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu oraz Aplikacji jako całości oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu w Serwisie oraz Aplikacji przysługują Operatorowi.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do użycia lub wykorzystania materiałów udostępnionych w Serwisie oraz Aplikacji w całości lub części bez odrębnej zgody Operatora, w szczególności Użytkownik nie ma prawa do ściągania, zapisywania na nośnikach danych, kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania materiałów umieszczonych w Serwisie lub Aplikacji.
 4. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Serwisie lub Aplikacji w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowić będzie naruszenie praw przysługujących Operatorowi.
 5. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Operatora.
 6. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści umieszczone przez niego w Serwisie lub Aplikacji nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych osób trzecich.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu bez podawania powodu. Operator będzie informować o zmianach w widocznym miejscu w Serwisie oraz Aplikacji. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz wykorzystaniem przez Operatora plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie oraz Aplikacji.
 4. W przypadku gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Operatora. W przypadku gdy Użytkownikiem jest konsument, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwości ogólnej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Użytkownikowi przysługuje możliwość rozwiązania sporów m.in. drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 6. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Operator ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkownika. W szczególności Operator jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownik nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia usług przez Operatora.
 7. Obowiązuje od 23.12.2022.